Франчайз в модерният свят

Франчайз в модерния свят е най-успешният днес бизнес модел. Все пак самата означава „да бъдеш свободен”, което позволява стартиране на собствен бизнес, осъществен чрез включване във франчайз верига и използване на марката й, ноу-хау на бизнес модела.
Франчайзингът е метод за навлизане на международния пазар и развиване на международен бизнес. От страна на търговското право е двустранен договор – франчайзодателят предоставя лиценз или разрешава осъществяването на определен бизнес от франчайзополучателя.

В зависимост от типа франчайз и неговите условия по договор, трябва да се оценят предимствата на различните модели и начини на финансиране на тези проекти. За целта се налага да се изследват в тази област и да се сравнят международните практики.
За добрите резултати се формулират задачи като:
– Разбиране на високо ниво на франчайзинга и неговата същност като съвременна форма на икономическо сътрудничество.
– Обстоен анализ и съпоставка на финансиране на различните модели проекти и утвърдени практики в САЩ и Европа.
– В България – подробно изследване и разграничаване на проблемите пред франчайз и перспективите за развитието му в конкретните ни икономически условия.

Заплаща определена франчайзингова цена за откупените права на ползване на активите – защитени нематериални интелектуални и индустриални. Тя формира дохода на франчайзодателя и се състои от:
– първоначална франчайзингова такса entry fee;
– текущи отчисления royalties.
Франчайзинговата такса в международната практика варира от 20 хиляди щатски долара до 200 хиляди, а размерът на “роялти” отчисленията – между 2% и 8% от оборота на франчайзополучателя.

Ето кои са видовете франчайз:
– Франчайз от първо поколение – продуктов, дистрибуционен и на услуги.
– Entire Business Franchising от второ поколение – франчайзодателят сключва договор с франчайзополучателя, който отговаря за даден регион, с право да изгражда собствени бизнес единици.
– Master Franchising от трето поколение – франчайзополучателят, или “мастър”, има правата и задълженията да развие концепцията, като от своя страна продава права в рамките на определена територия, на единични франчайзополучатели.

Настоящата икономическа криза се отразява в различна степен във всички сектори на пазара. Според стартиралите франчайз, кризата се отразява на реализираните обороти. В зависимост от бранша, спадовете са между 10% и 70%. Сред най-силно засегнатите са недвижимите имоти и браншове за кредит, а най-слабо са засегнати от хранителния сектор.

Франчайз в чужбина – Salone Franchising

FacebookTwitterLinkedIn
4.2/5 - (46 votes)
The following two tabs change content below.