Измерване фактори на работната среда

Измерване фактори на работната среда се извършва в четири основни звена:

 1. Контрол на физични фактори на работната среда
  • осветеност – често на фона на останалите физични или химични фактори на осветеността се отделя много малко внимание от управителите, което определено е незаслужено. Добрата осветеност на работата среда влияе благоприятно на зрителните органи на работещите, както и на тяхното здраве.
  • шум в битова, работна и околна среда – върховно ниво на звуково налягане; ниво на шум; еквивалентно ниво на шум; дневно ниво на експозиция на шум; средно седмично ниво на експозиция на шум; дневно, вечерно и нощно ниво
  • микроклимат (относителна влажност, температура, скорост на въздуха) – комплексно въздействие на влажността, температурата и скоростта на движение на въздуха. Биват четири вида: с твърде висока температура на въздуха и прегряващи работни условия; с твърде ниска температура на въздуха и охлаждащи работни условия; със силни въздушни течения; с интензивна топлинна радиация.
  • вибрации – предавани на цялото тяло или предавани по системата „ръка-рамо“. Според начина по който се предават биват два вида: общи и локални. Общите се предават чрез опорните повърхнини на тялото, а локалните посредством ръцете на работника.
  • електромагнитни полета – електромагнитни, магнитни или електрически лъчения с опасно въздействие върху безопасността и здравето на работниците. Електромагнитното лъчение се характеризира с интензитета на електричното и магнитното поле, честотата на вълната и плътност на мощността. В зависимост от честтата, се делят на три вида: електромагнитни полета с промишлена честота; радиочестотни електромагнитни полета в диапазон 0.06 до 300 MHz; електромагнитни полета в микровълновия диапазон 300 до 300 000 MHz
 2. Контрол на химични фактори на работната среда
  • токсични вещества в работната среда
  • прах в работната среда – инхалабилна фракция и респирабилна фракция
 3. Контрол на ел. уредби и съоръжения до 1000
  • контрол на ЗЗИ (защитна заземителна инсталация)
  • контрол на съпротивление на изолация
  • контрол на импеданса на контура “фаза-защитен проводник”
  • контрол на МзЗИ (мълниезащитна заземителна инсталация)
  • контрол на защитни прекъсвачи
 4. Контрол на климатични и вентилационни инсталации
  • контрол на климатични инсталации
  • контрол на вентилационни инсталации

За повече информация относно факторите на работната среда, безопасността на работното място и оценка на риска можете да намерите в сайта на служба по трудова медицина в София – mediko.org

FacebookTwitterLinkedIn
4.1/5 - (36 votes)
The following two tabs change content below.
Ангел Евтимов а.к.а. thunder_go