Видео семинари по счетоводство

От дълго време БулМар Колидж превежда регулярни практически семинари по счетоводство, които постепенно се наложиха като сериозен център за обучение на млади специалисти и повишаване на квалификацията на настоящите действащи счетоводители. От скоро семинарите са достъпни вече и на видео и са лесно достъпни за всички потребители онлайн. Ето някой от темите, които предизвикаха по-голям интерес сред аудиторията:

Промените в ЗДДС

Разглеждат се внимателно извършените промени в ЗДДС 2012, които влязоха в сила от 01.01.2012 г. Представя се презентация, която съдържа най-съществените промени в Правилника за прилагане на закона (ППЗДДС). Поставя се значителен акцент върху: отпадналото ограничение на данъчната основа; ДДС разглеждането на правото на строеж; договорките м/у свързани лица; намаляването на ДДС ставка в хотелиерството на 9% и други. Промените се онагледяват с много примери.

Разгледаните примери и въпроси от практиката са:

  • Съществува ли щета и колко голяма е тя за бюджета при свободна доставка, пазарната цена е по-висока от цената на сделката и няма ли право доставчика на пълен данъчен кредит?
  • По какъв начин туроператорите и туристическите агенции могат да си префактурират общата тур. услуга, прилагайки общият ред?
  • Защо когато се изпусне срока за задължителната регистрация по ДДС, НАП ще облага и ДДС за направените услуги със дълг за самоначисляване?
  • Българско дружество, което получава услуга от някоя друга европейска държава, който е направил авансово плащане за някаква услуга, трябва ли да начисли ДДС?

Счетоводни услуги и промените по ЗКПО, ЗДДФЛ и ДОПК

Внимателно се преразглеждат извършените промени в ЗКПО, ЗДДФЛ и ДОПК, които са влезли в сила от 01.01.2012 г. Акцентира се върху: данъчни облекчения при даряване; промените в сроковете за ревизия по ДОПК; облаганията при подаване на ГДД по ЗДДФЛ;  най-късния срок за изплащане на осигурителните задължения. Представени са много примери.

Разглежданите примери и въпроси от практиката са:

  • Нужно ли е да се издаде документ за изплащането и удостоверяването на доход от рента на дадена земеделска земя?
  • В кои случаи дадено физическо лице няма задължение да подаде ГДД за 2012 година?
  • В кои случаи се използва отстъпка от 5% за ранно подаване на Годишна данъчна данъчна декларация или при подаване електронно?
  • В какви случаи се счита, че задължението по данък е платено, когато е встъпило в сметките на данъчните или когато задълженото лице го нареди?
FacebookTwitterLinkedIn
4.3/5 - (38 votes)
The following two tabs change content below.

Latest posts by krazymir (see all)