За научните статии на английски език

Школа по английски език

Писането на различните публикации и видове статии изисква време и добри граматични, теоретични познания. Всеки тип изследователска статия може да съдържа различни мотиви, части и теми. Все по-честа практиката е научните статии да се пишат и публикуват на чужд език и с привилегии се ползва английският такъв. Причина за писане на английски статии е, че изследователите искат да комуникират на научен език.

В последните години дори докладите на БАН и Софийски университет се издават на английски език. Начините за писане и структура на научни статии изготвени на английски език са основно следните:

Abstract

Тук думите са до 250 в брой и текстовете са сравнително кратки. Описва се основно съдържанието и материала от статията, начина за постигане на научни доклади, теми, различни постигнати резултати.

Intoduction

Този модел съдържа информация за постижение. В него се описват познанията до момента за изследването, постиженията, предположенията, по които се работи и достигнатите резултати. Не се допуска цитиране на източници. Целите и резултатите в този вид публикации са представени с научни наименования и термини.

Materials and Methods

Всяко твърдение в научните публикации се подкрепя с доказателство, като се прави опис от къде са набавени тестовете, материалите, книгите, интернет адресите. Всяка научна статия съдържа към 50 – 60 страници и около 50 референции, разполагащи се под текста. Данните в съдържанието се определят като техническа информация.

Чрез тях се търси истинността на твърденията, научното откритие и постиженията, споменати в статията. Описват се използвани методи и похвати, технически и научни средства и задължително се реферират.

Results

За този метод е характерно, че всички получени данни и резултати, както и методи и друг вид описания са подробни. Научните статии звучат сложно, което е в резултат от липсата на описани и използвани методи.

Conclusions

Типично е кратката и точна форма за представяне в сбита форма представяне на научната информация. Липсват референции, твърдения и спекулации в публикациите. Информацията се предлага накратко и в сбити изречения.

References

Тук след всяко реферирано твърдение се поставя цифра. Справочните цифри под текста дават първоизточника, от който се черпи информацията. Медицинските и биологични учебници и книги се изписват под самия текста със заглавия и имена, без да се използват реферирани цифри. Листът за изписване на референции се подрежда внимателно по азбучен ред.

FacebookTwitterLinkedIn
4.1/5 - (78 votes)
The following two tabs change content below.