За научните статии на английски език

Школа по английски език

Писането на различните публикации и видове статии изисква време и добри граматични, теоретични познания. Всеки тип изследователска статия може да съдържа различни мотиви, части и теми. Все по-честа практиката е научните статии да се пишат и публикуват на чужд език и с привилегии се ползва английският такъв. Причина за писане на английски статии е, че изследователите искат да комуникират на научен език.

В последните години дори докладите на БАН и Софийски университет се издават на английски език. Начините за писане и структура на научни статии изготвени на английски език са основно следните:

Abstract

Тук думите са до 250 в брой и текстовете са сравнително кратки. Описва се основно съдържанието и материала от статията, начина за постигане на научни доклади, теми, различни постигнати резултати.

Intoduction

Този модел съдържа информация за постижение. В него се описват познанията до момента за изследването, постиженията, предположенията, по които се работи и достигнатите резултати. Не се допуска цитиране на източници. Целите и резултатите в този вид публикации са представени с научни наименования и термини.

Materials and Methods

Всяко твърдение в научните публикации се подкрепя с доказателство, като се прави опис от къде са набавени тестовете, материалите, книгите, интернет адресите. Всяка научна статия съдържа към 50 – 60 страници и около 50 референции, разполагащи се под текста. Данните в съдържанието се определят като техническа информация.

Чрез тях се търси истинността на твърденията, научното откритие и постиженията, споменати в статията. Описват се използвани методи и похвати, технически и научни средства и задължително се реферират.

Results

За този метод е характерно, че всички получени данни и резултати, както и методи и друг вид описания са подробни. Научните статии звучат сложно, което е в резултат от липсата на описани и използвани методи.

Conclusions

Типично е кратката и точна форма за представяне в сбита форма представяне на научната информация. Липсват референции, твърдения и спекулации в публикациите. Информацията се предлага накратко и в сбити изречения.

References

Тук след всяко реферирано твърдение се поставя цифра. Справочните цифри под текста дават първоизточника, от който се черпи информацията. Медицинските и биологични учебници и книги се изписват под самия текста със заглавия и имена, без да се използват реферирани цифри. Листът за изписване на референции се подрежда внимателно по азбучен ред.

FacebookTwitterLinkedIn
The following two tabs change content below.
Луксозни коли за бал от SpeedyCars.eu