Здравно-осигурителна система в България

Здравно-осигурителна система в България

Здравното осигуряване е важна част от живота на всеки един гражданин, имащо за цел да помага на хората да живеят нормално. Макар у нас нещата да не са винаги прекалено цветни, то тази система със сигурност има свое бъдеще и интереса към нея е напълно резонен.

Здравно-осигурителната система в България и в частност здравното осигуряване се състои от 3 модела. Това са моделите на реимбурсиране, договаряне и интегриран модел. Всеки един от моделите има свои предимства и недостатъци. В тях е заложена идеята да се помага на хората да живеят пълноценно.

Здравно-осигурителната система в България има за цел да повиши стандарта и качеството на живот на българите, чрез управление и увеличаване на общонародната и здравната резултатност на консумацията за здравеопазване. Здравно-осигурителната система също има за цел възстановяването на компетенцията на дадени услуги и тяхната консумация. В допълнение, въвежда способи за авторитетно заплащане на специалистите в здравните заведения. Това са и базовите водещи преимущества при реализиране на работеща здравно-осигурителна система в България.

През 1998г. Народното събрание гласува и одобрява ЗЗО (Закон за здравното осигуряване). Посредством Закона за здравно осигуряване, в България е въведено задължително здравно осигуряване. По член 6, алинея 1 от ЗЗО е учредена НЗОК (Национална здравно-осигурителна каса) със седалище град София. Базовите функции на НЗОК е да реализира и управлява здравното осигуряване в България в полза на здравно-осигурените.

Съгласно Закона за здравното осигуряване картбланш за управление на събирането на здравно-осигурителните вноски отпърво е даден на НОИ (Национален осигурителен институт), понастоящем тази функция изпълнява НАП (Национална агенция по приходите).

Първостепенна задача на НЗОК е да осигурява и поръчителства автономен и равноправен достъп на осигурените до лекарска помощ – чрез наръч от здравни дейности. Също да осигури независима селекция на осъществител, сключил договор с областна здравно-осигурителна каса.

FacebookTwitterLinkedIn
4/5 - (94 votes)
The following two tabs change content below.

fidosova58