Четири основни ценообразуващи фактора в счетоводството

Всеки предприемач и търговец се нуждае от счетоводител. Независимо дали произвеждаме, търгуваме, упражняваме свободна професия или извършваме услуги, няма как да минем без счетоводна отчетност – нуждата и от една страна е законоустановена, от друга задължителен фактор за оцеляването на всеки бизнес.

Безспорно за малките фирми, които заемат най-голям дял от икономиката на страната, най-изгодният, а понякога и единствен вариант за водене на счетоводна отчетност е ползването на услугите на специализирани счетоводни предприятия или счетоводители на свободна практика.

За много кандидат бизнесмени традиционно счетоводството е забулено в мистерия, а цените на счетоводните услуги, които им се предлагат – абстрактна. Това поражда горчивина у тях всеки път, когато се налага да превеждат месечната такса за счетоводно обслужване. Затова ще посочим четири основни фактора, влияещи в най-голяма степен върху цената на счетоводната услуга:

1. Сфера на дейност

Фирмите, работещи в различните отрасли и сфери на дейност (туризъм, производство, земеделие, търговия, услуги и т.н.) имат специфични данъчни, осигурителни и чисто счетоводни особености, което предполага различна ангажираност на счетоводителите по повод счетоводното им обслужване. Така например едно дружество, занимаващо се изцяло с услуги при равни други условия ще получи по-ниска цена за счетоводство от производствено предприятие.

2. Документооборот

Броят и вида първични счетоводни документи, които трябва да бъдат обработени от счетоводителя, са един от основните критерии, при формиране на цената за счетоводно обслужване. Това са приходните и разходни фактури, митнически декларации, платежни документи – бордера, банкови извлечения и т.н., командировъчни, ведомости за заплати, пътни листове и т.н.

3. Персонал

Числеността и текучеството на персонала също е основен елемент в счетоводното ценообразуване (ако дружеството има и договор за ТРЗ обслужване или администриране на персонала). То е свързано с множество задължения и отговорности на счетоводителя – изготвяне и регистриране на трудови договори, отчитане на болнични, отпуски, освобождаване на персонала, издаване на служебни бележки и т.н. Освен персонал на трудов договор трябва да се вземе предвид и дали има други осигурявани лица в дружеството – самоосигуряващи се лица (съдружници или управители), осигурявани лица по Договор за управление и контрол, лица работещи по извънтрудово правоотношение (граждански договор) и т.н.

4. Регистрация по Закона за ДДС

ДДС регистрацията изисква ежемесечна отчетност на предприятията, по-строг контрол и солидни глоби при пропуски или нарушения. Затова след регистрация по ЗДДС, предприятието плаща значително по-висока такса за счетоводно обслужване, която в някои случаи може да е с увеличение от 100%.

FacebookTwitterLinkedIn
4/5 - (68 votes)
The following two tabs change content below.