Ще започна ли подходяща работа?

Уместно ли е назначаване на неподготвени специалисти на служба, които са завършили своето образование и разполагат потребната специализация и способности, но без целеви опит?

Този въпрос следва да се анализира както от страна на бизнеса, така и по отношение на търсещите работа лица. Фирмите са готови да харчат доста средства за реклама и бизнес, което да покачи техният имидж. Постигането на тази цел се възползват от разнообразни възможности, част, от които са интернет възможностите за бизнес визитки на Топ фирми, качване на безплатни обяви и статии.

Всичко това е от много голямо значение, но на водещо място винаги си остава персоналът, който е и основният инструмент за отлично справяне с дейността на фирмата. Поради това в тази статия ще се спрем на трудностите при наемането на младите и без опит, но квалифицирани кадри.

Трудностите са свързани с процеса на адаптация, което да доведе до дребни загуби и за двете страни. Много работодатели са свикнали да се доверят на рутината на техните работници и доста по-рядко се доверяват на млади специалисти. Това се променя само в ситуациите, когато пазарът на труда в определен момент не разполага с персонал с нужния опит. Това обстоятелство поставя младите хора в неравностойна ситуация спрямо другите кандидати, които имат опит независимо от своите личностни особености и предишна квалификация.

Този проблем се усложнява все повече, особено в ситуацията на икономическа криза, когато работните места намаляват и на много хора им се налага да се преориентират от една дейност в друга. В подобни ситуации не се дава шанс на неопитните хора да се наложат на новата работа, въпреки че в предишната си месторабота са наложили се и опитни професионалисти.

Все по-често сред населението се разпространява общоприетото мнение, че образованието в нашата страна е на сравнително ниско равнище. Изтъква се фактът, че младите кадри се дипломират без достатъчна рутина и практическа подготовка. Този факт трябва да се вземе под особено внимание и отговорно да се работи в тази посока. Нужно е да се даде възможност на младите за придобиване на практичен опит, а не само навлизане в сухия и силно теоретичен материал. Нужно е да се променят изцяло образователните програми в България, понеже придобитото е важно да се прилага на практика. Казаното до тук не е достатъчна предпоставка за подценяване на младите и отхвърлянето им напълно от пазара на труда. Като не им се дава възможност за усъвършенстване и натрупване на опит, което да им даде възможност да се реализират в желаната от тях професия.

Най-малкото, понеже те самите нямат вина за пропуските на нашето образование. Със своята амбиция за високо образование и неговото успешно дипломиране те доказват, че имат нужното желание и готовност за справяне. Освен това са придобили множество нови знания и компетенции, които да ги тласнат напред. Хубаво е да се вземе под внимание знанието, че днешните млади кадри могат да бъдат много полезни. Те имат качествено по-висока степен на техническо обучение.

В това число по-напреднали компютърни знания. В редица ситуации това може да ускори работния процес и ще допринесе за решаването на редица трудности и задачи. Това са обстоятелствата на типично повтарящи се задачи, които могат да бъдат разрешени, чрез използване на компютърен софтуер. Търсенето на информация по някои въпроси в интернет, също може да е от значителна полза.

Казаното до тук ни позволява да направим заключението, че приемането на работа на млади специалисти крие известни рискове, но това не означава, че те не трябва да се наематназначаване. Напротив, рисковете в много случаи си заслужават, понеже неразвитият потенциал на неопитния специалист може да се окаже, много по-благоприятен от разкрития и изчерпан потенциал на много опитния и неквалифициран работник.

FacebookTwitterLinkedIn
4.1/5 - (69 votes)
The following two tabs change content below.

venben

Latest posts by venben (see all)